İlkelerimiz

1.Ticari dürüstlük
2i Lojistik, Tedarikçilerinin etik ve yasal olarak iş yapmalarını ve yolsuzlukla mücadele, rekabet ve çıkar çatışması konularına ilişkin aşağıdaki özel kurallara uymalarını bekler.
1.a. Rüşvet
2i Lojistik’in rüşvetçiliğe karşı toleransı yoktur ve tedarikçilerimizin hiçbir bir türdeki rüşveti kabul veya teklif etmemeleri beklenir.
2i Lojistik’in bir iş fırsatını kaçırmasıyla sonuçlanabilecek olsa bile, 2i Lojistik adına hareket eden hiçbir Tedarikçi rüşvet ödemeyi reddettiği için cezalandırılmayacaktır.
Rüşvet, normal şartlarda ve rüşvet olmadığında uygun görülmeyecek şekilde belli bir eylemi gerçekleştirmeyi veya ihmal etmeyi desteklemeye yönelik bir teşvik olarak herhangi bir şahıstan ya da özel veya kamu teşekkülünden bir hediye, kredi, ücret, mükafat ya da değerli herhangi bir şey kabul edilmesi veya bunların o kişi ve kuruluşlara teklif edilmesi anlamına gelir.
Bu anlamda rüşvet, sadece parasal aktarımlarla sınırlı olmamak üzere her türlü değerin aktarımını kapsar.
Rüşvet yasağı, herhangi bir istisna olmaksızın 2i Lojistik’in rakipleri veya Tedarikçilerinin rüşvetçiliğe başvurduğu faaliyetlerle bağlantılı işler ve rüşvetçiliğin illegal olarak görülmediği veya ticaretin normal bir parçası olarak kabul edildiği ülkeler için de geçerlidir.
1.b. İşlem Hızlandırma Ücreti
2i Lojistik, belli ülkelerdeki işlem hızlandırma ücretinin genel ve yasal kullanımlarını kabul eder. İşlem hızlandırma ücreti, bir rutin hükümet eyleminin gerçekleştirilmesini hızlandırmak amacıyla küçük tutardaki bir paranın bir kamu görevlisine ödenmesi anlamına gelir. 2i Lojistik’, işlem hızlandırma ücretlerinin kaldırılmasını destekliyor, fakat yasal düzenleme çalışması da gerektiren bu problemin karmaşıklığını göz önünde bulundurarak, bazı bölgelerde bu uygulamanın yapılmasını anlayışla karşılar.
İşlem hızlandırma ücreti ile yasadışı rüşvet, gayri resmi komisyon vs. arasında ayırım yapmak zor olabilir. Bu nedenle tüm işlem hızlandırma ücretlerinin sıkı bir yoruma ve iç denetime tabi tutulması gerekir ve ayrıca tüm 2i Lojistik Tedarikçileri bu tür ödemelerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için çaba göstermelidir.
+++
Rüşvet
Bir izne ihtiyacınız var fakat tüm kriterleri karşılamıyorsunuz. İzin belgelerini düzenleyen çalışana izin belgesini çıkarması için küçük bir miktarda para teklif edersiniz. Bunu yaparak tüm kriterleri karşılamamanıza rağmen kamu görevlisinin düşüncesini değiştirip izni vermesini sağlarsınız. Bu bir rüşvettir.
İşlem Hızlandırma Ücreti
Bir izne ihtiyacınız var ve tüm kriterleri karşılıyorsunuz. İzin belgelerini düzenleyen çalışana izin belgesini çıkarması için küçük bir miktarda para teklif edersiniz ve normalde iki hafta sürecek olan iş sadece bir hafta sürecektir. Böylece kamu görevlisinin düşüncesini değiştirmez, sadece izni verme sürecini hızlandırmış
+++
1.c. Hediyeler, Seyahat Giderleri, Ağırlama, vs.
2i Lojistik ağırlamanın, ikramda bulunmanın ve ticari hediye alıp vermenin genel bir uygulama olduğunun ve ticari ilişkileri oluşturmanın ve geliştirmenin bir parçası olarak görüldüğünün bilincindedir. 2i Lojistik, sunulan hediyenin, ağırlamanın veya ikramın makul miktarları aşmaması ve karşı tarafı uygunsuz bir şekilde etkilemeye yönelik olmaması şartıyla bu tür uygulamalar kabul edilir. Parasal niteliği olan hediyelerin alınması veya verilmesi hiçbir koşul altında kabul edilemez.
1.ç. Rekabet
2i Lojistik ‘in dahili İş Ahlakı Tüzüğü ve diğer iç kuralları, ulusal ve bölgesel mevzuatlar doğrultusunda olmak üzere rakipler arasındaki her türlü illegal fiyat sabitleme anlaşmalarını ve adil rekabeti ortadan kaldırabilecek, önleyebilecek, kısıtlayabilecek veya bozabilecek temel hususlara, oranlara, ücretlere, masraflara ve şartlara ilişkin diğer gizli anlaşmaları (kartel anlaşmaları) yasaklar.
Buna göre Tedarikçiler de konuya aynı derecede özen göstermeli ve kendi çalışanlarının, ilgili olmayan üçüncü taraflar ile ilgili olan fiyat sabitleme veya diğer şart ve koşullar hakkında, rakipler, iş ortakları, müşteriler veya tedarikçilerden yazılı veya sözlü olarak bilgi alış verişinde bulunmalarını önlemek adına bir uyum programı uygulamaları hususunda teşvik edilmektedirler.
1.d. Genel Davranış
2i Lojistik, Tedarikçilerinin yeterince vasıflı ve eğitimli personel kullanma konusunda özen gösterip doğru kararlar almasını bekler.
Malların fiziki olarak taşınması söz konusu olduğunda, temel navlun sevkiyatı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde 2i Lojistikneredeyse sadece taşeronlarına güvenir. Bu nedenle 2i Lojistik Tedarikçileri, personelinin 2i Lojistik adına nakliye hizmeti verirken alkol, uyuşturucu vs. kullanımını ve istismarını önlemeye yönelik uygun tedbirler almaları beklenir.
2i Lojistik, Tedarikçilerinin her durumda kendisi ve müşterileriyle yeterince iletişim kurabilmesini bekler.
Bunun haricinde Tedarikçiler müşterilerin tesislerinde, 2i Lojistik ‘in veya müşterilerinin, genel davranış, malların taşınması, istiflenmesi, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi ile ilgili olarak belirlediği özel taleplere, kurallara ve düzenlemelere de uymalıdırlar. Ancak Tedarikçiler, nakliyenin yapıldığı veya transit geçiş yaptığı bölgelerdeki trafik güvenliği düzenlemelerine veya benzer yasal mevzuatlar kapsamındaki düzenlemelere aykırı olabilecek özel talepleri yerine getirmek zorunda değildirler.
Son olarak 2i Lojistik, Tedarikçilerinden 2i Lojistik’e hizmet sunarken kullandıkları ekipmanların iyi ve sağlam kalitede olmasını, genel ve yasal olarak gerekli olan bakım standardını karşılamasını ve her zaman güvenlik düzenlemelerine veya tedbirlerine uygun olmasını bekler.

2.İnsan ve İşçi hakları
2i Lojistik, insan haklarının tüm insanların sahip olması gerektiği haklar ve özgürlükler olduğuna dair sağlam bir inanca sahiptir. 2i Lojistik ayrıca uluslararası kabul gören insan haklarının kabulünün ve bu haklara riayet edilmesinin, kendisinin tüm iş ilişkileri için esas teşkil ettiğine inanır.
Bu nedenle 2i Lojistik Tedarikçilerinin uluslararası olarak beyan edilen insan haklarına uymaları beklenir.
Ayrıca 2i Lojistik Tedarikçilerinin çalışanları için eşit fırsatlar sunmaları, ırk, cinsiyet, dini inanç, medeni hal veya cinsel eğilime dayalı ayırımcılık yapmamaları veya zorla işçi çalıştırmamaları da beklenir.
2i Lojistik çocuk istihdam etmez ve uluslararası asgari çocuk yaşı standartlarını ve gençlerin yetişkinlerden farklı türlerde istihdam edilmesi gerekliliğini kabul eder. Bu nedenle 2i Lojistik Tedarikçilerinin uluslararası çocuk işçiliğine ilişkin tüzüğüne uymaları beklenir.
2i Lojistik Tedarikçileri, çalışanları için tüm yasal gereklilikleri veya daha fazlasını karşılayan ve gerekli oldukça güncellenen güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamalıdır.
2i Lojistik, Tedarikçilerini çalışanlarının ulusal yasalara ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak özgürce işçi sendikalarına ve/veya işçi konseylerine iştirak edip katılma ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermeleri yönünde teşvik eder.
Son olarak, 2i Lojistik Tedarikçilerinin çalışma saatleri ve asgari ücretler konusunda yürürlükteki ilgili yasalara, yönetmeliklere ve endüstri standartlarına uymalarını beklenir.

3.Çevresel Davranış
2i Lojistik en büyük ve önde gelen nakliye ve lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olarak, nakliye sanayisinin çevre üzerindeki etkisini azaltma sorumluluğundan kendi üzerine düşen payı üstlenmeyi taahhüt eder.
Buna bağlı olarak Tedarikçilerin geniş ölçüde çevrenin korunmasıyla ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uymaları beklenir ve çevreye olan etkiyi asgari düzeye indiren yöntem ve teknolojileri sürekli olarak takip edip uygulamaları yönünde teşvik edilirler.

4.Uygulama
2i Lojistik Tedarikçilerinden, iş ortaklarını seçerken ve işlerini ifa ederken ve 2i Lojistik adına hizmet sunarken yürürlükte olan 2i Lojistik Tedarikçi Davranış Tüzüğü’ne riayet etmeleri beklenir.
2i Lojistik Tedarikçi Davranış Tüzüğünü ayrıca www. 2i-Logistics.com adresinden indirmek mümkündür. Tedarikçinin 2i Lojistik Tedarikçi Davranış Tüzüğünün içeriğini anlaması ve bilmesi beklenir.
İşbu Tedarikçi Davranış Tüzüğü kapsamındaki yükümlülükler, Tedarikçilerin 2i Lojistik ile aralarında yapılan herhangi bir sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerine ilave niteliğindedir.
2i Lojistik, Tedarikçilerinin Tedarikçi Davranış Tüzüğü standartlarının karşıladığını doğrulama hakkını saklı tutar.

5.Davranış Kurallarının İhlaline Karşı Yaptırımlar
2i Lojistik Tedarikçi Davranış Tüzüğünün herhangi bir şekilde ihlal edilmesi oldukça ciddi olarak ele alınır ve Tedarikçiden bu tür bir ihlali gidermek için tedbir alması ve bunun yanı sıra durumun gelecekte de tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alması beklenir.
Ciddi veya tekrarlayan ihlaller olması halinde, 2i Lojistik, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın, iş ilişkisine derhal geçerli olmak üzere son verme hakkını saklı tutar.